ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ไม่อยู่ในช่วงเวลาใช้งานระบบ
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560