มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
โครงการรับตรง

พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
ป้อนเลขบัตรประชาชนที่ต้องการพิมพ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ